Mopeds Wanted

 Mopeds Wanted  - next page
NameDescriptionDate
Claudia We went on a moped for the first time the other day. We got overtaken every few seodncs by mums doing the school run with 2-3 kids on the back! I have NO idea how they remain so calm! http://raqcar.com [url=http://pvgxlupayy.com]pvgxlupayy[/url] [link=http://frjmqk.com]frjmqk[/link]11/30/2015
Maria The plastic bag snipning is AMAZING! But it takes us forever to get those little elastic bands off when we actually want to eat!Coke in a bag?! Not even seen it let alone tried it! Definitely going to keep an eye out now.11/28/2015
Leila Co prf4wda, jf4 nie jem znf4wcą kaszebbsczi lebteratureb, rf3wnak pisze3 czile słowf3w f2 doaczakh, chtebrne9 nachf4dają se3 w Zymkf9 6.Pisze3 f2d serca, tak jak f2no mie pf2dpf2wif4df4, co mebszlec f2 nebch doaczakh. Wiele z nich jem przeczebta, zgf3dno z zalecenim na sle9dny starnie Zymkf9, chf2c nie wszebtcze9. Niechtebrne9 mie3 wzrebszebłeb, np. wie9rzta f2 Swie3tim d2jcu i nen drebdżi dokf4z ze stroneb 6, a jinsze9 zmf9szebłeb do namebslenif4 nad samą se, jedna wie9rzta czebsto pasebje do mie, le nie pf2wie9m, f2 jaczi jf4 mebszle3!Baro mie se3 widzą mf4łotczi (smie9szne9 wie9rzteb?) Wasteb Rf3mka Drze9żdżf3na. Na „Barbarze” f2temkła jem nen zbie9rk i zdało mie se3, że czebtf3m przedolmaczony na kaszebbsczi, jaczis dokf4z kse3dza Twardowscze9gf2, pf2 chtebrne9gf2 f9tworeb baro cze3sto sygf3m; nie je to rf3wnak złoslebwf4 kritika, le f2bgadebszka.Nf4ste3pny dokf4z, jaczi jf4 przeczebta, to „Stwf2rzenie9 swiata”. Baro se3 cesze3, że Dark Majkf2wsczi gf2 napisf4ł, bf2 mde3 gf2 mf2gła webzweskac (nie9 Darka, leno dokf4z!) na f9czbach religii, np. w IV klase. Dzeceb w mf2ji szkf2le, co prf4wda nie f9czą se3 kaszebbscze9gf2, jednak jf4 czase3 jima cos czebtf3m, czeb gf4df3m pf2 kaszebbskf9, a f2ne che3tno słebchają, czeb spie9wają kaszebbscze9 kf2le3deb. Szkf2da le, że Wasta Majkf2wsczi nick nie napisf4ł f2 c9wie…A tak f2glowf2: baro se3 cesze3, że mf3meb tak szebkf2wnebch młodebch pf2e9tf3w, pisarzf3w, spf2d re3czi, mf2że jesz lepi – pif3ra, webchf4dają tak snf4że9, f2 głe3bf2czi tresceb dokazeb. I fakticzno, jaż żf4l, że tak mało lebdzy f2 nich wie9 i je czebtf4. Mf3m rf3wnak nf4dzeje3, że tak jak jf4, chf2c ju jem w dosc dozdrzeniałim wiekf9, i jinszi f2dnale9zą jesz w swf2jim żebcym bf2kadnosc kaszebbsczi lebteratureb.Chcema le so zażebc!Marif4 Adamczik11/25/2015
Steven Wanting to buy moped for grandson in Maryland ,he needs to ride two miles to work. the email is where i need to be contacted.7/14/2015
Robin Abercrombie I am looking for a good running used moped--either Garelli RS,or Puch Maxi,Newport with no major accidents/damage... must also run,and ride well...3/19/2015
joseph looking for solex 3800 running. thanks10/6/2014
iqldojwf EOUJZ4 bsiysvqvcumv12/21/2012
June kisszaki szerint:Minden hf3napban hedrdetfcnk tolyanfamot. Me1jus kf6rnye9ke9n ege9szen biztos, hogy lesz tanfolyam. Re9szleteket meg tudjuk besze9lni telefonon, ha aktue1lis lesz a 06309383946-os telefonsze1mon.12/19/2012
joseph looking for any type of mopeds ....fixer uppers only i restore them thanks10/9/2012
Cal Gray In D.c. and looking for a resonable priced and running moped.Something local that i can pick up asap. 7/17/2012
 Mopeds Wanted  - next page
Post "Moped Wanted" ad